Hvar Unlimited
Mjesto:
Vrsta smještaja:
Dolazak:
Odlazak:
Broj osoba:
 
 1. Opći uvjeti poslovanja

  1.Opće odredbe

  Hvar unlimited turistička agencija je dio tvrtke A priori d.o.o, Domobranska 31, 21460 Stari Grad, OIB: 16768262687.

  Turistička agencija Hvar unlimited (ID KOD:HR-AB-21-0602730909) smještena na adresi Marina Sabića b.b., 21460 Stari Grad (u daljnjem tekstu agencija)  posreduje između gosta i pružatelja usluga u ime vlasnika i za njegov račun.  Na taj način gostu osigurava smještaj prema objavljenim informacijama dostupnim na svojim web stranicama u dogovorenom terminu  osim u slučaju više sile (nemiri, štrajkovi, elementarne nepogode, terorističke akcije i sl.). Osim  usluge smještaja turistička agencija Hvar unlimited posreduje u rezervaciji izleta kao iiznajmljivanju automobila, scootera i brodova, te uslugama transfera.

  2. Rezervacija i plaćanje

  Upiti irezervacije smještaja primaju se elektroničkim putem, telefonski, pismeno ili osobno u poslovnici agencijeHvar unlimited. Za potvrdu rezervacije potrebno je da gost, u roku od tri radna dana od trenutka prihvaćanja ponude uplati akontaciju  u iznosu od 30% ukupnog iznosa smještaja ida potvrdu uplatepošalje e-mailom ili telefaxom dok ostatak iznosa Gost plaća na recepcijiagencije na dan dolaska.

  Uplatom akontacije Gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima poslovanja  te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima  postaje pravna obveza kakoza Gosta tako i za agenciju. Također, uplata akontacije vrijedi kao rezervacija smještaja.

  Troškove bankarskog prijenosa novca snosi, u  potpunosti, Gost.

  Iznos na koji će biti terećena Vaša kreditna kartica sedobiva kroz konverziju  cijene iz eura u hrvatske kune prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske narodne banke.

  3. Cijena usluge smještaja

  Cijene su objavljeneuz svaku smještajnu jedinicu. Navedene cijene se odnose na boravak duži od tri dana. U slučajuboravka kraćeg od četiri noćenja cijena se uvećava za 30%.

  U cijenu smještaja su uključene osnovne usluge: dnevni najam, posteljina, ručnici, opremljena kuhinja spotrebnim posuđem i priborom, trošak vode, struje, plina te završno čišćenje. Dodatne usluge se naplaćuju posebno u dogovoru s vlasnikom smještajne jedinice (usluge doručka, vez za brod...)

  Cijene smještaja su objavljene u eurima. Agencija Hvar unlimited zadržava pravo promjene cijena (u slučaju promjene cijena od strane pružatelja usluge ili u slučaju promjene tečaja).

  Gostima koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju agencija jamči cijenu smještaja  navedenu u kalkulacijitemeljem koje su uplatili iznos akontacije.

  U slučaju promjene cijena određene smještajne jedinice nakon izvršene prijave, a prije uplaćene akontacije, agencija se obvezuje odmah obavijestiti Gosta o tome,te mu poslati novi obračun.

  Cijene navedene u našim ponudama bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama  objavljenim u objektu u kojem Gost boravi, te eventualna razlika u cijeni ne može  biti predmet reklamacije.

  Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je rezervacijom potvrđeno, agencija ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili prihvatiti sve goste uz nadoplatu nenajavljenih gostiju na licu mjesta.

   

  4.Kategorizacija i opis usluga

  Smještajne jedinice opisane suprema službenoj kategorizacijinadležne institucije. Standardismještaja, usluga i prehrane pojedinih zemalja su različite i ne mogu se usporediti.

  Informacije koje Gost dobije u smještajnoj jedinici ne obvezuju agenciju u većoj mjeri, nego informacije objavljene na web stranici turističke agencije.

  Gosti u smještajnu jedinicu dolaze poslije 14.00 sati,a na dan odlaska smještajnu jedinicu napuštaju do 10.00 sati.

   

  5. Pravo agencije na promjene i otkaz

  Agencija ima pravo promijeniti ili otkazati rezervirani smještaj ako prije ili za vrijeme odmora nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći ili otkloniti. Agencija tada uz pomoć vlasnika Gostu nudi zamjenski smještaj, ali sve isključivo uz odobrenje i suglasnost Gosta. Ponuđeni smještaj treba biti iste ili više kategorije po cijeni smještaja po kojoj je Gost potvrdio rezervaciju.

   

  6. Pravo gosta na promjene i otkaz

  Ukoliko Gost želi otkazati ili promijeniti rezervaciju, treba to učiniti pismeno (e-mail, fax, pošta).

  Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge.

  -za otkaz do 31 dan prije početka korištenja rezerviranje usluge, na ime manipulativnih i administrativnih troškova agencija naplaćuje 30% ukupne cijene rezerviranog smještaja. Ostatak novca vraća se Gostu o trošku primatelja.

  -za otkaz od 30 do 16 dana prije početka korištenja rezerviranje usluge agencija naplaćuje 50% ukupne cijene rezerviranog smještaja. Ostatak novca vraća se gostu o trošku primatelja.

  -za otkazod 15 do 8 dana prije početka korištenja rezerviranje usluge agencija naplaćuje 80% ukupne cijene rezerviranog smještaja. Ostatak novca vraća se gostu o trošku primatelja.

  -za otkaz od 7 do 0 dana prije početka korištenja rezerviranje usluge agencija naplaćuje 100% ukupne cijene rezerviranog smještaja.

  -za nedolazak ili odustajanje nakon početka korištenja aranžmana, Gost plaća puni iznos aranžmana

   

  Kada su stvarno nastali troškovi veći od onih u navedenoj ljestvici, organizator putovanja zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge bitne promjene.
  Ako putnik koji otkazuje putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, a koji zadovoljava sve uvjete za korištenje navedenog smještaja,Hvar unlimited zaračunat će troškove uzrokovane zamjenom uvisini od 200,00 kuna.

  Ukoliko Gost u rezerviranu smještajnu jedinicu ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio agenciji, rezervacija se smatra otkazanom.
   

   

  7.Obveze agencije i vlasnika

  Dužnost agencije je brinuti se o provedbi usluga, a također i o izboru vlasnika te o pravima i interesima Gosta sukladno običajima u turizmu. Vlasnik je dužan osigurati da se Gostu pruže sve zakupljene usluge te stoga odgovara Gostu zbog možebitnog neizvršenja zakupljenih usluga ili dijela usluga. Agencija i vlasnik isključuju svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom.

   

  8.Obveza gosta

  Gost je obvezan:

  - posjedovati ispravne putne isprave

  - poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske

  - pridržavati se kućnog reda u smještenoj jedinici te surađivati s vlasnikom ili agencijom u dobroj namjeri

  - vlasniku u cijelosti nadoknaditi svaku načinjenu štetu u smještenoj jedinici.

  U slučaju nepoštivanja ovih obveza Gost snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu, a Agencija otklanja svaku odgovornost za nju. Potvrdom rezervacije Gost se obvezuje da će, ako prouzroči bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu prouzročenu štetu.

  9. Putno osiguranje

  U cijenu rezervacije nije uključen „paket“ putnog osiguranja kao što su osiguranje od rizika nesreće ili bolesti na putovanju, osiguranje za oštećenje ili gubitak prtljage, dobrovoljno zdravstveno osiguranje i drugi oblici osiguranje.Gost uplatom rezervacije potvrđuje da su mu ponuđena i /ili preporučena navedenaputna osiguranja. U slučaju da Gost zahtijeva navedeno osiguranje, ona se mogu dogovoriti izravno kod jedne od osiguravajućih kuća, pri čemu  agencija djeluje isključivo kao posrednik.

  Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.

   

  10. Prtljaga

  Agencija ne odgovara za prtljagu koja je uništena, oštećena, izgubljena ili ukradena u smještajnoj jedinici. Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuje sepružatelju usluge smještaja  i nadležnoj policijskoj postaji.

   

  11.Zaštita osobnih podataka

  Gost osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci Gosta potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija se obvezuje da neće osobne podatke Gosta dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Osobni podaci Gosta čuvat će se u bazi podataka, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Gost daje privolu da se njegovi osobni podatci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija agencije.

   

  12.Rješavanje prigovora
  Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, Gost može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki Gost ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki gost - nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno.

  Postupak u svezi s prigovorom:
  Gost je dužan na dan dolaska odmah kod pružatelja usluga reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti agenciju. Ako Gost na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor (ukoliko postoji adekvatna alternativa u istom objektu Gost je dužan prihvatiti je).
  Ukoliko gost ne reklamira smještaj na licu mjesta, na dan dolaska ne ostvaruje pravo povrata novca.
  Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge.
  Agencija ne uvažava reklamacije vezane uz sadržaje koji nisu u sklopu objekta (ulični radovi, čistoća plaže, stanje objekata u neposrednoj blizini,...).
  Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo gosta, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervirane smještajne jedinice.
  Agencija ne prihvaća reklamacije za usluge po posebno sniženim cijenama (npr. last minute rezervacije).

   

  13. Nadležnost suda

  Gost i Agencija se obvezuju nastojati eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora rješavati sporazumno, dok se u protivnom podvrgavaju odluci nadležnog suda u Splitu.

   

  14.Napomena

  Uplatom akontacije odnosno cjelokupnogiznosa za rezervaciju smještaja, Gost u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete poslovanja.

   

   

   

   

       Stari Grad, 04.01.2017.